Twitter Facebook Discord Instagram Youtube Reddit
< back
date: 06/13/22

County Announcement

Dear players:

 

Last Friday, we announced that we are going to take down some county servers. Based on everyone’s feedback and suggestions, we’ve decided to add some counties to the list and take them down all at once, so that we will not need to take them anymore down in the future. At the same time, we will continue to improve and optimize the season server experience as needed, and add more servers if needed. We apologize for any inconvenience players may encounter during this period and thank you for your patience and understanding, as well as your continued support of Myth of Empires.

 

Here is how this plan will proceed:

 

1. After announcing these plans, we will announce the list of counties affected and the servers to which their population may relocate. Players in counties to be taken down will need to relocate to another nearby county before the relocation deadline.

2. After the relocation period expires, all data in counties to be taken down will be deleted permanently. This will include buildings, warriors, mounts, the trading post, etc.

3. Make sure to transfer buildings in advance. Most buildings can be reclaimed for free by pressing and holding the E-key, and it will transferring them to PVE servers is free.

4.Building proficiency will stop increasing for the duration of the period in which building reclamation is free.

5. Before reclaiming a building for free, make sure to remove all warriors, mounts, and animals kept in the building. If they are not moved out before the building is reclaimed, they will die when the reclamation process is carried out.

6. You will be able to transfer items from your county to a PVE county through the Stage Station for free. You will also be able to transfer warriors and mounts to these PVE counties for free, as well.

7. Players will want to remove items they have put up for sale on the Auction House as soon as possible. When the relocation timer ends, any goods left on the Trading Post will be lost permanently.

8. Starting from next week’s update, players in counties slated to be taken down will have a 5x normal load limit and can reclaim all buildings within 10 meters at once (reclaiming building products, not materials)

 

Compensation plans for the affected Guilds:

When the relocation is done, we will start compensating those guilds who have more than 500 buildings. More buildings will give the guild more compensation. These items will be sent to guild leaders’ mailboxes.

 

1. Guild owns 500~2499 Buildings

2. Guild owns 2500~4999 Buildings

3. Guild owns 5000~100000 Buildings

The migration feature will be available starting June 14th  at midnight UTC. The following is a list of counties that will be taken down on June 30th at midnight UTC.

County ID County Name County ID County Name County ID County Name County ID County Name
115 Zhishui 1407 Qumu 3103 Baxiang 6007 Shanxiang
116 Zheng'e 1405 Raoyangguan 3110 Congbao 6002 Jingu
210 Debei 1401 Nianzhen 3104 Qushui 6009 Yangyi
208 Liangcheng 1415 Luohu 3114 Binping 6011 Puxiong
216 Yuqi 1414 Wuma 3116 Yuancang 6006 Tuning
215 Yishui 1416 Lihui 3111 Puqi 6016 Longkui
312 Lixuan 1801 Jiafang 3204 Zechun 6015 Fenglan
313 Qingji 1807 Yunshoufu 3215 Fanne 6003 Xitong
315 Shili 1814 Linhong 3214 Shizhi 6107 Chongping
316 Xinhou 1813 Baining 3209 Jidao 6113 Shuileng
404 Jibei 1904 Yongdao 3216 Chengyao 6110 Yanglue
406 Lifang 1901 Shengtai 3212 Yanchong 6103 Qurui
413 Shizhou 1913 Shuhai 4202 Caoxian 6215 Panyang
415 Huayuan 1915 Heshan 4206 Erdianwu 6214 Xunying
514 Zhihe 2011 Tanqu 4216 Nanyuan 6212 Kanggu
507 Yuangu 2005 Linfu 4215 Xiegang 6207 Xinlong
511 Wuyuan 2007 Debai 4209 Lushui 6209 Wanji
515 Tuxiao 2016 Wangong 4214 Baosheng 6205 Songhe
615 Linxuan 2015 Huji 4308 Londong 6202 Cigao
613 Dunjing 2014 Xingbai 4305 Qiyuanshuo 6204 Bozhen
711 Anmin 2113 Xunping 4307 Shunde 6402 Xingjiang
712 Huaicheng 2110 Beidao 4306 Huning 6405 Fengle
715 Huazhen 2102 Cangzhen 4304 Fengji 6414 Shujiang
710 Wugu 2105 Dongkou 4316 Longzhong 6416 Zhuangshan
709 Tongpo 2107 Rongtie 4504 Xiaodu 6413 Baitan
716 Jingyuan 2106 Qingfu 4516 Nancang 6415 Zhouqu
814 Ningfan 2108 Saigu 4615 Tianqing 6706 Yuancao
815 Shangfeng 2115 Yangtong 4606 Chenghuang 6705 Meiye
813 Xingyun 2406 Xianrui 4605 Gu'an 6707 Xixin
816 Wuyan 2405 Luning 4611 Zhouhui 6704 Meng'an
913 Quhuang 2411 Fucun 4612 Lan'e 6709 Lanbei
908 Jinxufeng 2403 Zhoudong 4613 Qianshan 6713 Jiwen
911 Baotaihu 2412 Ganghefu 4703 Pingwang 6715 Zhenli
915 Changyi 2415 Yazhang 4705 Cheng'an 6714 Pangao
914 Yongcang 2416 Longyibei 4706 Shuiquan 6902 Lingguang
916 Kangshang 2414 Anyuan 4713 Shuidu 6910 Shao'an
1002 Hanba 2713 Suci 5108 Fangyang 6904 Yunjin
1016 Xiafeng 2701 Zhandao 5106 Jiaoyang 6912 Lingpi
1007 Hedao 2714 Leji 5115 Heyang 7016 Chongkai
1004 Huangxiang 2709 Xingfang 5116 Yitai 7006 Qingjuan
1003 Guanzhou 2815 Yingleng 5113 Chunlin 7005 Huatu
1013 Xiantai 2813 Kupu 5101 Qishan 7013 Yingqing
1209 Yangxian 2811 Beinen 5208 Yingcheng 7107 Longling
1206 Luning 2816 Yinchang 5209 Fujing 7103 Anxiao
1213 Dechang 2814 Shuilin 5203 Changhua 7105 Qiyun
1214 Ziyu 2801 Changmen 5214 Canglan 7113 Jihui
1215 Xizhou 2915 Laian 5213 Xiongjiao 7116 Songping
1216 Qingyi 2916 Qinen 5216 Huiye 7115 Dongyuan
1313 Shanyong 2913 Qiuzhi 5511 Chengshui 7111 Huxing
1307 Juxi 2904 Xingzhong 5507 Dailiu 7112 Zhouxiufang
1302 Jiangcheng 3009 Zhou 5505 Da'xi 7114 Chang'xian
1306 Shuishan 3012 Xishan 5515 Xinchange 7110 Tuoqing
1316 Shangnan 3015 Xinyang 5901 Zhuhui 7406 Tunzhen
1304 Xinya 3014 Pushe 5903 Xinghua 7414 Wuping
1314 Yuangong 3013 Shanting 5914 Yixi    
1315 Haijin 3008 Anshui 5913 Deliao    

 

Please do not hesitate to reach out if you’re interested in opening custom servers for the game. There will also be lots new and exciting gameplay content to come. Thank you again for your support!

The Myth of Empires Team