Twitter Facebook Discord Instagram Youtube Reddit
< back
date: 06/10/22

County Announcement

Dear players:

 

In order to improve efficiency, optimize the allocation of resources, and provide an overall better experience for the players, we deemed it necessary to merge and remove some Counties. We apologize for the inconvenience this may cause.

 

Here is how this disestablishment will proceed:

 

1. After announcing these plans, we will announce the list of counties affected and the servers to which their population may relocate. Players in counties to be disestablished will need to relocate to another nearby county before the relocation deadline.

2. After the relocation period expires, all data in counties to be disestablished will be deleted permanently. This will include buildings, warriors, mounts, the trading post, etc.

3. Make sure to transfer buildings in advance. Most buildings can be reclaimed for free by pressing and holding the E-key, and it will transferring them to PVE servers is free.

4. Building proficiency will stop increasing for the duration of the period in which building reclamation is free.

5. Before reclaiming a building for free, make sure to remove all warriors, mounts, and animals kept in the building. If they are not moved out before the building is reclaimed, they will die when the reclamation process is carried out.

6. You will be able to transfer items from your county to a PVE county through the Stage Station for free. You will also be able to transfer warriors and mounts to these PVE counties for free, as well.

7. Players will want to remove items they have put up for sale on the Auction House as soon as possible. When the relocation timer ends, any goods left on the Trading Post will be lost permanently.

 

Compensation plans for the affected Guilds:

 

When the relocation is done, we will start compensating those guilds with more than 500 buildings. More buildings will give the guild more compensation. These items will be sent to guild leaders’ mailboxes.

 

1. Guild owns 500~2499 Buildings

2. Guild owns 2500~4999 Buildings

 

 

3. Guild owns 5000~100000 Buildings

 

List of the counties will be disestablished on June 13th midnight~ June 28th midnight UTC

 

County ID

County Name

103

Changdao

108

Ningshishan

113

Dunxi

114

Yanming

202

Yuqu

209

Nanhu

309

Lixian

305

Lushan

306

Chengzhoubei

307

Wenshan

408

Ningtong

412

Changjin

414

Zhuanglin

416

Gongzhuo

501

Anbao

509

Xiya

513

Tongne

516

Shanluan

608

Shanguanxiang

614

Yiyu

702

Kangbei

705

Yuanyong

707

Yiji

713

Shuyang

802

Yizhen

811

Anguang

903

Lefeng

904

Dinglai Cliff

905

Hushanguan

907

Huaiyanhu

1106

Aotou

1113

Zaifeng

1114

Lingfeng

1115

Guanyangdao

1202

Menzhuang

1208

Nenyangbao

1303

Chungu

1310

Yuanbao

1305

Hetaizhuang

1312

Jiangnanhu

1402

Jinba

1406

Jingrao

1805

Chenglan

1806

Da'an

1808

Guo'an

1802

Puzhuang

1803

Huadao

1804

Bodong

1809

Linxian

1816

Mingzhi

1905

Chenghan

1911

Yixiang

2002

Jingbei

2003

Xingba

2004

Huamingu

2006

Gaosui

2008

Yangrenfu

2013

Hebin

2114

Mahe

2116

Jiangyao

2404

Youyangbao

2409

Fengfu

2410

Yubei

2407

Danjin

2408

Zaoyang

2413

Panhui

2705

Dunhepo

2706

Antong

2707

Ling'an

2708

Longyang

2711

Muqiu

2712

Anchengbao

2703

Jiguan

2710

Yixian

2715

Lingyong

2716

Yilin

2802

Enxian County

2803

Yupo

2809

Mengxian

2810

Tongdon

2806

Hutian

2807

Ningxi

2808

Peiqi

2812

Zhongfuxiang

2902

Baoguan

2903

Yunfu

2909

Qingzhou

2910

Dingxiang

2906

Jianfeng

2907

Fuhuazhou

2908

Yintan

2911

Yincheng

2912

Zhentong

2914

Mengfu

3001

Jinggang

3002

Fenggang

3003

Chonghu

3004

Anjuzhou

3010

Luofeng

3005

Ziyi

3006

Xuchunhu

3007

Baixi

3101

Nanzhen

3109

Zhenxian

3106

Xiancheng

3107

Zhanzhen

3108

Qianshui

3112

Xunlin

3201

Qingcheng

3202

Yibin

3203

Jingxiang

3210

Liufang

3205

Beiqian

3206

Fengshi

3207

Haihuai

3208

Huangdao

3211

Changtaipo

3213

Xiangcheng

4201

Loufeng

4205

Huining

4207

Fangyuan

4211

Shanghe

4212

Jiaming

4213

Fuli

4302

Jiancheng

4309

Baimen

4311

Tanxi

4313

Jiangdu

4314

Meiwu

4315

Beimang

4514

Beilu

4515

Dongyi

4614

Xuejian

4616

Changyuan

4702

Qidu

4707

Yunyang

4711

Fengyan

4712

Mobei

4715

Delan

4716

Xizhi

5102

Cailan

5103

Pufan

5104

Qiaoning

5109

Jingxi

5105

Gecheng

5107

Wuzha

5112

Xiaoshao

5114

Liushou

5201

Nanxu

5202

Shanli

5204

Shanling

5210

Yili

5206

Suqin

5211

Yiling

5212

Guangsha

5215

Entang County

5510

Anze

5508

Lexin

5512

Jingkui

5513

Zhouyuan

5514

Longdong

5516

Weipeng

5902

Yushou

5904

Tongmeng

5909

Mengyi

5910

Yining

5905

Caogui

5906

Tongyi

5908

Shuotian

5912

Mingshun

5915

Yiqiang

5916

Zhuyang

6004

Kenan

6005

Dongjiang

6013

Diandao

6014

Heyu

6102

Mengrui

6104

Dongbo

6109

Qingmou

6105

Dunjin

6108

Haokou

6111

Hefeng

6112

Xixin

6114

Huzhi

6115

Huadun

6116

Chengbao

6201

Yongji

6210

Dansu

6206

Zhaosui

6208

Linglan

6213

Hexi

6216

Huyi

6407

Shaofeng

6408

Dongbai

6412

Zhoushang

6403

Jiaqiang

6409

Lingyun

6410

Luoguan

6702

Zifeng

6703

Kanggao

6710

Wennan

6716

Shouhu

6901

Yanghuifang

6907

Pusong

6908

Shangwu

6911

Shunlai

6913

Lezhang

6914

Funing

6915

Xingling

6916

Wushou

7102

Yichun

7104

Jiafu

7109

Chukui

7106

Huiquan

7101

Dongjia

7108

Wusui

7416

Xi'qing

7413

Puhe

 

 

 

Besides this, we are also working on Season 2 of Myth of Empires, the development of a DLC that includes a NEW map, and gameplay modes is also in progress. We will bring more exciting content for you guys in the near future. Once again, thank you so much for your support!

 

The Myth of Empires Team